1. Domů
 2. Samba
 3. Podmínky užívání
 4. Obchodní podmínky – platné od 25.5.2018 (GDPR)

Obchodní podmínky – platné od 25.5.2018 (GDPR)

všeobecné smluvní podmínky – aplikace SAMBA.AI

 1. DEFINICE

Pokud není výslovně stanoveno jinak, mají v těchto Podmínkách následující pojmy uvozené velkými písmeny níže uvedený význam:

„Aplikace“ znamená aplikaci Samba.ai, která je provozována Poskytovatelem, a která zahrnuje software pro monitoring a analýzu chování uživatelů webových stránek Zákazníka a dalších informačních systémů provozovaných Zákazníkem a plánovaní cílených marketingových kampaní založených na takové analýze.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

„Podmínky“ znamená tyto Všeobecné smluvní podmínky – Aplikace Samba.ai.

„Kontaktní e-mail“ znamená e-mailovou adresu Zákazníka, na kterou je doručována komunikace vztahující se ke Smlouvě a jejímu plnění.

„Smlouva“ znamená smlouvu mezi Zákazníkem a Poskytovatelem na poskytování dohodnutých Služeb. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást každé takové Smlouvy, pokud není ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

„Zákazník“ znamená osobu, která uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu na poskytování Služeb.

„Software na straně Zákazníka“ znamená software, který sbírá data z webových stránek Zákazníka nebo jiných informačních systémů provozovaných Zákazníkem za účelem analýzy takových dat v rámci Aplikace.

„Poplatky“ znamená úplatu, kterou je Zákazník povinen platit Poskytovateli za poskytování Služeb, ledaže má Zákazník sjednáno použití volné verze Aplikace, za níž se Poplatky neúčtují. Není-li sjednáno jinak, Poplatky nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH) ani jiné podobné daně či poplatky podle jakýchkoli příslušných právních předpisů.

„Strana“, „Strany” znamená Zákazníka a Poskytovatele, jednotlivě nebo společně, jak kontext vyžaduje.

„Osobní údaje” znamená jakákoli data, která jsou považována za osobní údaje dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, a která Zákazník poskytne Poskytovateli (včetně poskytnutí zjednáním přístupu Poskytovatele k těmto datům prostřednictvím Software na straně Zákazníka) v rámci poskytování Služeb.

„Poskytovatel” znamená osobu provozující Aplikaci a poskytující Služby Zákazníkovi, tedy DiffSolutions s.r.o., společnost založenou a existující dle práva České republiky, se sídlem Praha 10 – Dubeč, Nad mlýnským potokem 640/10, PSČ 10700, IČ: 24791288, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 174549.

„Služby” znamená služby poskytované Poskytovatelem Zákazníkovi, jak jsou sjednány ve Smlouvě.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY A ZMĚNY
  1. Každý Zákazník musí s Poskytovatelem uzavřít Smlouvu (včetně souhlasu s těmito Podmínkami), aby mu mohly být poskytnuty Služby. Služby jsou poskytovány pouze podnikatelům jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti.
  2. K uzavření Smlouvy vyplní Zákazník registrační formulář v rámci Aplikace, v němž Zákazník uvede požadovaný rozsah Služeb (včetně toho, zda má zájem o placenou či volnou verzi Aplikace) a kontaktní údaje nutné k uzavření Smlouvy, tj. jméno a adresu (v případě fyzických osob) resp. obchodní firmu či jiný název a sídlo (v případě osob právnických), e-mailovou adresu, která bude sloužit jako Kontaktní e-mail a telefonní číslo. Poskytovatel má právo ověřit správnost a funkčnost takto sdělených kontaktních údajů před potvrzením registrace. V rámci registrace Zákazník také udělí svůj souhlas s těmito Podmínkami zaškrtnutím odpovídajícího políčka v registračním formuláři. Odesláním registračního formuláře činí Zákazník závaznou nabídku vůči Poskytovateli na uzavření Smlouvy na poskytování Služeb uvedených v registračním formuláři.
  3. Poskytovatel není povinen potvrdit žádnou registraci Zákazníka ani uvést důvody jejího odmítnutí. Pokud se Poskytovatel rozhodne potvrdit registraci, zašle o tom e-mailovou zprávu s potvrzením registrace na Kontaktní e-mail Zákazníka.
  4. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Poskytovatelovy e-mailové zprávy s potvrzením registrace na Zákazníkův Kontaktní e-mail, v každém případě však nejpozději v okamžiku, kdy Poskytovatel započne s poskytováním Služeb uvedených v Zákazníkově registračním formuláři.
  5. Zákazník a Poskytovatel se mohou dohodnout na uzavření Smlouvy jiným způsobem, než je uvedeno v článcích 2-2.4 výše, za předpokladu, že tak učiní písemně a že Zákazník udělí výslovný souhlas s těmito Podmínkami.
  6. Zákazník může požadovat změnu rozsahu poskytovaných Služeb (popř. přejít z placené na volnou verzi Aplikace a obráceně) a to v rámci Aplikace nebo jiným způsobem písemně. Poskytovatel není povinen žádný takový požadavek potvrdit ani sdělit Zákazníkovi důvod jeho odmítnutí. Pokud se Poskytovatel rozhodně takový požadavek potvrdit, zašle potvrzení e-mailovou zprávou na Kontaktní e-mail. Každá taková změna rozsahu Služeb je účinná (a) dochází-li k přechodu z volné verze na placenou verzi Aplikace nebo k navýšení rozsahu Služeb dnem, kdy je na účet Poskytovatele připsána platba odpovídající navýšeným Poplatkům v důsledku takového přechodu (b) dochází-li k přechodu z placené verze na volnou verzi nebo k omezení rozsahu Služeb prvním dnem následujícího kalendářního měsíce; již zaplacené Poplatky se v těchto případech nevracejí.
  7. Zákazník tímto výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel má právo na přiměřenou změnu těchto Podmínek dle ust. § 1752 odst. 1 občanského zákoníku. Poskytovatel je povinen každou takovou změnu oznámit Zákazníkovi nejpozději 30 dnů před nabytím její účinnosti. Zákazník je povinen oznámit svůj nesouhlas s takovou změnou Poskytovateli do nabytí její účinnosti, jinak platí, že se změnou souhlasí. Pokud Zákazník včas oznámí Poskytovateli svůj nesouhlas se změnou, platí, že Smlouva je ukončena ke dni nabytí účinnosti změny.
 2. KOMUNIKACE
  1. Zákazník se zavazuje zajistit, že kontaktní údaje sdělené Poskytovateli při registraci (zejména Kontaktní e-mail) jsou aktuální a funkční pro komunikaci. Zákazník se nemůže vůči Poskytovateli dovolávat žádných nedostatků v komunikaci v případě, že tuto svou povinnost nesplnil.
  2. Poskytovatel bude se Zákazníkem komunikovat především cestou e-mailových zpráv zasílaných na Kontaktní e-mail. Zákazník bude s Poskytovatelem komunikovat buďto prostřednictvím kontaktního formuláře v rámci Aplikace nebo cestou e-mailových zpráv na adresu uvedenou na webových stránkách Poskytovatele. Strany se dohodly, že pokud tyto Podmínky nebo jakýkoli příslušný právní předpis vyžadují písemnou formu komunikace, jsou v tom zahrnuty i e-mailové zprávy za předpokladu, že tyto zprávy obsahují údaje o osobě (alespoň jméno a příjmení a e-mailovou adresu), která zprávu odeslala.
 3. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Rozsah poskytovaných Služeb je uveden ve Smlouvě.
  2. Veškeré Služby jsou určeny k analýze chování uživatelů na webových stránkách Zákazníka či v informačních systémech provozovaných Zákazníkem a k plánování cílených marketingových kampaní založených na takové analýze. Provádění takových kampaní je výhradně odpovědností Zákazníka a Poskytovatel nebude za žádných okolností považován za zadavatele, zpracovatele ani šiřitele žádné reklamy prováděné na základě Služeb.
  3. Zákazník potvrzuje a souhlasí s tím, že veškeré součásti Aplikace jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele, není-li výslovně stanoveno, že jsou duševním vlastnictvím třetí osoby. Zákazník se zavazuje zdržet se všech jednání neoprávněně zasahujících do práv Poskytovatele či jakékoli třetí osoby k takovému duševnímu vlastnictví.
  4. Zákazník potvrzuje a souhlasí s tím, že veškeré součásti Software na straně Zákazníka jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele. Poskytovatel tímto uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci k užití Software na straně Zákazníka pouze k účelu, k němuž bylo poskytnuto, tj. shromažďování dat o chování uživatelů Zákazníkových webových stránek nebo jiných informačních systémů Zákazníka a s časovým omezením na dobu trvání Smlouvy. Po ukončení Smlouvy je Zákazník povinen odstranit Software na straně Zákazníka ze všech systémů Zákazníka a nosičů dat a zdržet se jakéhokoli jeho dalšího užití.
  5. Zákazník potvrzuje a souhlasí s tím, že veškeré materiály poskytnuté Poskytovatelem Zákazníkovi v rámci poskytování Služeb jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele. Poskytovatel tímto uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci k užití těchto materiálů v rámci provozování Zákazníkovy podnikatelské činnosti a ke zhotovení přiměřeného počtu jejich rozmnoženin k tomuto účelu, tato licence však nezahrnuje oprávnění k dalšímu rozšiřování, půjčování, pronájmu ani sdělování veřejnosti. Tato licence není časové ani teritoriálně omezená.
  6. Zákazník je povinen chránit své uživatelské jméno a heslo k přístupu do Aplikace před zneužitím a neposkytovat je žádným třetím osobám. Poskytovatel neodpovídá za žádné zneužití těchto přístupových údajů.
  7. Zákazník je povinen užívat Aplikaci i Software na straně Zákazníka přísně v souladu s jejich specifikací a uživatelskými manuály a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo narušit bezpečnost, funkčnost či dostupnost Aplikace či Software na straně Zákazníka. Jelikož poskytování Služeb závisí na správné funkčnosti Software na straně Zákazníka, Zákazník je povinen vždy postupovat v souladu se specifikací a provozními požadavky tohoto software. Zákazník rovněž zaručuje a zavazuje se zajistit, že provoz Software na straně Zákazníka v rámci webových stránek a informačních systémů Zákazníka bude v souladu s právními předpisy (zejm. ve vztahu k tzv. cookies); za tento provoz odpovídá výlučně Zákazník. Zákazník nemá právo na uplatnění žádného práva z vad Služeb, nedodržel-li své povinnosti dle tohoto článku 7.
  8. Poskytovatel neodpovídá za správnost či úplnost dat shromážděných ze Zákazníkových webových stránek či informačních systémů. Poskytovatel rovněž neodpovídá za vady Služeb vzniklých nesprávností či neúplností dat poskytnutých Zákazníkem (ledaže je tato nesprávnost či neúplnost zaviněna Poskytovatelem).
  9. Rozsah, funkčnost a dostupnost Služeb poskytovaných v rámci volné verze Aplikace je výlučně na uvážení Poskytovatele. Poskytovatel je kdykoli oprávněn upravovat a měnit rozsah těchto Služeb, a to včetně zrušení jakékoli Služby či její části, i zrušení volné verze Aplikace jako takové, a to bez náhrady a bez předchozího upozornění Zákazníka. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost ani za dostupnost Služeb v rámci volné verze Aplikace.
  10. Nejsou-li Služby v rámci placené verze Aplikace poskytnuty tak, jak je sjednáno ve Smlouvě, Zákazník je povinen takovou vadu Služeb oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, v každém případě nejpozději do 30 dnů od data poskytnutí příslušné Služby, jinak všechna Zákazníkova práva z takové vady zanikají. Ve svém oznámení je Zákazník rovněž povinen zvolit způsob nápravy vady opravou příslušné Služby popř. jejím novým poskytnutím (je-li takový postup možný) nebo poskytnutím přiměřené slevy z Poplatků; žádná jiná práva Zákazníkovi v souvislosti s takovou vadou nepřísluší. Pokud Zákazník v oznámení vady tuto volbu neprovede, je volba na Poskytovateli. V případě, že je vada napravena poskytnutím přiměřené slevy z Poplatků, tato sleva bude zohledněna v následující faktuře, ledaže se Strany dohodnou jinak.
  11. Data shromážděná a předaná Poskytovateli v důsledku provozu Software na straně Zákazníka a poskytnutá Poskytovateli pro účely Smlouvy zůstávají vlastnictvím Zákazníka. Poskytovatel je nicméně oprávněn tato data anonymizovat tak, aby tato data ztratila povahu Osobních údajů a nebyla nijak přiřaditelná k Zákazníkovi. Takto anonymizovaná data jsou vlastnictvím Poskytovatele, který je zejména oprávněn s nimi zcela volně nakládat, a to včetně spojení s jinými daty či poskytnutí těchto dat jakékoli třetí osobě. Pokud jsou tato data předmětem jakýchkoli práv duševního vlastnictví, poskytuje Zákazník Poskytovateli k těmto datům bezúplatnou výhradní licenci, která není teritoriálně, časově, množstevně, ani co do způsobu či účelu užití nijak omezena, s právem licenci postoupit třetím osobám i udělovat podlicence a její součástí je i právo do těchto dat jakýmkoli způsobem zasahovat, zpracovat je (včetně překladu), spojit s jinými daty i zařadit je do díla souborného. Ukončením Smlouvy výše uvedená licence nezaniká.
 4. POPLATKY
  1. Zákazník se zavazuje platit Poskytovateli Poplatky sjednané ve Smlouvě, ledaže Zákazník používá volnou verzi Aplikace, za níž se Poplatky neúčtují. Výše poplatků se stanoví dle Zákazníkem zvoleného tarifního pásma. Poplatky se platí jednou měsíčně předem vždy na následující kalendářní měsíc prostřednictvím elektronických platebních systémů, které jsou k dispozici v uživatelském rozhranní aplikace, označených jako „kreditní karta“.
  2. Poplatky za poskytování Služby v rozsahu určeném dle zvoleného tarifního pásma, jsou automaticky strženy z platební karty Zákazníka, až do doby, kdy Zákazník zruší svůj předplacený tarif
  3. Poskytovatel je oprávněn poskytování Služeb pozastavit do doby, než bude úhrada Poplatků provedena. Úhrada platí za provedenou dnem připsání na bankovní účet Poskytovatele.
  4. Pokud Zákazník neuhradí jakoukoli fakturu včas, je Poskytovatel rovněž oprávněn účtovat úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.
 5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnost Poskytovatele za škodu nebo jakoukoli jinou újmu způsobenou Zákazníkovi ze strany Poskytovatele porušením povinnosti ze Smlouvy nebo zákonné povinnosti v souvislosti se Smlouvou (i) u Zákazníků placené verze Aplikace v žádném případě nepřekročí celkovou výši Poplatků zaplacených Zákazníkem Poskytovateli za kalendářní měsíc, v němž došlo k porušení povinnosti (ii) se zcela vylučuje u Zákazníků volné verze Aplikace. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za ušlý zisk. Výše uvedené omezení odpovědnosti se neuplatní tam, kde právní předpisy, od nichž se nelze dohodou stran odchýlit, omezení odpovědnosti nepřipouští.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Budou-li Služby zahrnovat zpracování Osobních údajů Poskytovatelem, Zákazník tímto prohlašuje a zaručuje Poskytovateli, že tyto Osobní údaje byly shromážděny Zákazníkem a předány Poskytovateli plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a jejich zpracováním Poskytovatelem v souladu se Smlouvou nebudou porušeny žádné smluvní nebo jiné závazky vůči subjektům těchto Osobních údajů ani žádné příslušné právní předpisy (včetně Nařízení). Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, Zákazník se zavazuje nahradit Poskytovateli veškerou škodu i jakoukoli jinou újmu způsobenou Poskytovateli v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení.
  2. Zákazník bude správcem Osobních údajů poskytnutých Zákazníkem Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb a Poskytovatel jejich zpracovatelem.
  3. V rámci poskytování Služeb může Poskytovatel zpracovávat zejména Osobní údaje týkajících se klientů Zákazníka, jeho obchodních partnerů, uživatelů Zákazníkových webových stránek nebo jiných informačních systémů Zákazníka popř. Zákazníkových zaměstnanců, a to zejména identifikační a kontaktní údaje těchto osob včetně elektronických adres, popř. údaje o rozsahu či způsobu užívání webových stránek nebo jiných informačních systémů Zákazníka. Poskytovatel nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) ve smyslu čl. 9 Nařízení.
  4. Účelem zpracování je poskytování Služeb dle Smlouvy a to zejména analýza údajů o užívání webových stránek či jiných informačních systémů Zákazníka. Zpracování má zejména povahu analýzy těchto údajů, přípravy a návrhy marketingových kampaní na základě těchto údajů, apod.
  5. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu zpracování, nejdéle však po dobu trvání Smlouvy. Po uplynutí této doby zpracování se Poskytovatel zavazuje postupovat dle čl. 7.11 níže.
  6. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Zákazníka, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají příslušné právní předpisy; v takovém případě Poskytovatel Zákazníka informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.
  7. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
  8. Poskytovatel se zavazuje přijmout veškerá opatření dle čl. 32 Nařízení.
  9. Poskytovatel smí využít ke zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele pouze po předchozím písemném souhlasu Zákazníka. Je-li tento souhlas udělen, Poskytovatel se zavazuje dodržet své povinnosti dle čl. 28 odst. 2 a 4 Nařízení.
  10. Při své činnosti se Poskytovatel zavazuje zohledňovat povahu zpracování, být Zákazníkovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Zákazníkovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení a při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
  11. Poskytovatel se zavazuje v souladu s rozhodnutím Zákazníka všechny Osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit Zákazníkovi po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, nejpozději po ukončení Smlouvy, a vymazat všechny jejich existující kopie, pokud příslušné právní předpisy nepožadují uložení daných Osobních údajů.
  12. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti ohledně ochrany Osobních údajů stanovené v tomto článku 7 i ve všech příslušných právních předpisech, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Zákazníkem nebo jiným auditorem, kterého Zákazník pověřil a k těmto auditům přispět.
 1. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dle čl. 2.4, popř. 2.5 a uzavírá se na dobu neurčitou. Kromě případů, kdy může být Smlouva ukončena dle příslušných právních předpisů, může každá ze Stran Smlouvu rovněž písemně vypovědět (a) u placené verze Aplikace i bez udání důvodu s účinností ke konci posledního dne kalendářního měsíce, ve vztahu k němuž byly ke dni doručení výpovědi druhé Straně uhrazeny Poplatky (již zaplacené Poplatky se nevracejí), (b) u volné verze Aplikace i bez udání důvodu s účinností následující den po doručení výpovědi druhé Straně.

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Všechny Smlouvy se řídí českým právem.
  2. Všechny spory ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodnuty věcně příslušným soudem České republiky, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla Poskytovatele v době podání žaloby.
  3. Žádné ustanovení Smlouvy nezakládá právo ani povinnost žádné třetí osoby a neslouží zájmu žádné třetí osoby.
  4. Žádná ze Stran není oprávněna postoupit svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy žádné třetí osobě s výjimkou postoupení ze strany Poskytovatele osobě jej ovládající, jím ovládané nebo s ním pod společným ovládáním a postoupením peněžitých pohledávek Poskytovatele vůči Zákazníkovi Poskytovatelem na jakoukoli třetí osobu; Zákazník s takovým postoupením uděluje svůj souhlas.
  5. Odkaz na „čl.“ nebo „článek“ znamená článek těchto Podmínek, není-li výslovně stanoveno jinak.

This post is also available in: English (Angličtina)

Upraveno 27 března, 2019

Byl pro vás tento článek užitečný?

Mohlo by vás zajímat